Ubezpieczenie sprzętu zakupiohnego w naszym sklepie


Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Dystrybutor: CEWE sp. z o.o.

Ubezpieczaniu podlegają następujące urządzenia:

 • aparaty fotograficzne
 • kamery
 • lampy fotograficzne
 • obiektywy

Okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela rozpoczyna się:

 1. w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w formie pisemnej - od dnia zakupu urządzenia zgodnie z dowodem zakupu urządzenia (paragonem lub fakturą), jeżeli została zapłacona składka, jednak nie wcześniej niż od otrzymania kupowanego urządzenia przez ubezpieczającego,
 2. w przypadku zawarciu umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość - od 8. dnia po zakupie urządzenia, jeżeli została zapłacona składka, jednak  nie wcześniej niż od dnia zakupu urządzenia zgodnie z dowodem zakupu urządzenia (paragonem lub fakturą) i nie wcześniej niż od otrzymania kupowanego urządzenia przez ubezpieczającego, z zastrzeżeniem poniższej tabeli.

 

Okres odpowiedzialności może trwać w zależności od pakietu oraz wyboru ubezpieczającego:

 

gwarancja

producenta

pakiet (zakresy pakietów zgodne z §3 ust. 3)

długość okresu odpowiedzialności

wariant

12 miesięcy/

24 miesiące

AWARIA

12 miesięcy

(okres odpowiedzialności rozpoczyna się po zakończeniu okresu gwarancji producenta)

wariant 1

24 miesiące  

(okres odpowiedzialności rozpoczyna się po zakończeniu okresu gwarancji producenta)

wariant 2

AWARIA,

PRZYPADKOWE USZKODZENIE i KRADZIEŻ

36 miesięcy

(przy czym długość okresu odpowiedzialności w zakresie awarii wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się po zakończeniu okresu gwarancji producenta)

wariant 3

48 miesięcy

(przy czym długość okresu odpowiedzialności w zakresie awarii wynosi 24 miesiące miesięcy i rozpoczyna się po zakończeniu okresu gwarancji producenta)

wariant 4

Zakres ubezpieczenia:

 1. w pakiecie AWARIA:
  1. w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci awarii po zakończeniu okresu gwarancji producenta, obejmuje do wysokości sumy ubezpieczenia pomniejszonej o dotychczas zrealizowane świadczenia ubezpieczeniowe:
 1. organizację i pokrycie kosztów transportu na terytorium RP uszkodzonego urządzenia od ubezpieczonego do punktu serwisowego,
 2. organizację i pokrycie kosztów naprawy w punkcie serwisowym,
 3. organizację i pokrycie kosztów transportu na terytorium RP naprawionego urządzenia z punktu serwisowego do ubezpieczonego,

z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU;

 1. w przypadku szkody całkowitej w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci awarii po zakończeniu okresu gwarancji producenta nastąpi realizacja świadczenia ubezpieczeniowego do wysokości sumy ubezpieczenia pomniejszonej o dotychczas zrealizowane świadczenia ubezpieczeniowe i pomniejszonej o koszty transportu, zgodnie z OWU.

​     2.w pakiecie AWARIA, PRZYPADKOWE USZKODZENIE i KRADZIEŻ:

 1. w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci awarii po zakończeniu okresu gwarancji producenta, obejmuje do wysokości sumy ubezpieczenia pomniejszonej o dotychczas zrealizowane świadczenia ubezpieczeniowe:
  1. organizację i pokrycie kosztów transportu na terytorium RP uszkodzonego urządzenia od ubezpieczonego do punktu serwisowego,
  2. organizację i pokrycie kosztów naprawy w punkcie serwisowym,
  3. organizację i pokrycie kosztów transportu na terytorium RP naprawionego urządzenia z punktu serwisowego do ubezpieczonego,

z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU;

 1. w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci przypadkowego uszkodzenia, obejmuje do wysokości sumy ubezpieczenia pomniejszonej o dotychczas zrealizowane świadczenia ubezpieczeniowe:
  1. organizację i pokrycie kosztów transportu na terytorium RP uszkodzonego urządzenia od ubezpieczonego do punktu serwisowego,
  2. organizację i pokrycie kosztów naprawy w punkcie serwisowym,
  3. organizację i pokrycie kosztów transportu na terytorium RP naprawionego urządzenia z punktu serwisowego do ubezpieczonego,

z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU;

 1. w przypadku szkody wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku nastąpi realizacja świadczenia ubezpieczeniowego do wysokości sumy ubezpieczenia pomniejszonej o koszty związane z organizacją i pokryciem kosztów transportu, zgodnie
  z  OWU;

d. w przypadku szkody całkowitej w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci awarii po zakończeniu okresu gwarancji producenta, przypadkowego uszkodzenia, nastąpi realizacja świadczenia ubezpieczeniowego do wysokości sumy ubezpieczenia pomniejszonej o dotychczas zrealizowane świadczenia  ubezpieczeniowe i pomniejszonej o koszty transportu, zgodnie z OWU.

Odstąpienie

Ubezpieczający może bez podania przyczyn odstąpić od umowy ubezpieczenia poprzez złożenie ubezpieczycielowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia w terminie:

 1. 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub 30 dni od dnia poinformowania ubezpieczającego o zawarciu umowy ubezpieczenia, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – jeżeli ubezpieczający jest osobą fizyczną i zawarcie umowy ubezpieczenia jest czynnością prawną niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczającego,
 2. 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia – jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą.

Dokumenty do zapoznania się przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej:

1)Ogólne Warunki Umowy (PDF)

2)Karta Produktu (PDF)

3)IPID – Informacje o produkcie ubezpieczeniowym (PDF)

4)Karta Informacyjna RODO (PDF)

5)Nota Informacyjna (PDF)